DAGORDNING SARA LIDMAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2013

 

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet

 

3. Mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

 

5. Verksamhetsberättelse 2012 (delas ut vid mötet)

6. Revisionsberättelse (delas ut vid mötet)

7. Styrelsens ansvarsfrihet

8. ev Motioner

9. Medlemsavgift och medlemsrekrytering

10. Val av

a) styrelse

b) revisor och ersättare

c) valberedning

 

11. Planering av kommande verksamhetsår bla information om prel planer kulturhuvudstadsåret 2014

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012/2013 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Årsmöte

Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 31 mars 2012 på Bokcafé Pilgatan.

Styrelse

Sara Lidman-sällskapets har under verksamhetsåret letts av den styrelse som utsågs vid årsmötet och som består av följande personer:

Ordförande: Ulla Danielsson (Umeå-> t o m 2013), sekreterare: Annelie Bränström Öhman (Umeå -> t o m 2013), kassör: Sven Lundberg (Umeå -> t o m 2014),

Ordinarie ledamöter: Erik Danielsson (Umeå-> t o m 2013), Gudrun Nordborg (Umeå -> t o m 2013), Anita Persson (Stockholm -> t o m 2014), Harald Larsen (Skellefteå -> t o m 2014),

Ersättare: Erik Jonsson (Umeå -> t o m 2013), Birgitta Löwander (Stockholm -> t o m 2013), Liselott Åström (Umeå -> t o m 2013), Carl Åkerlund (Stockholm -> t o m 2013)

Revisorer och valberedning

Som revisorer för Sara Lidman-sällskapet har fungerat Jan-Olov Carlsson (ordinarie) och Erik Boman (ersättare). Valberedning har bestått av Stephen Goldin, Bernt Ämting och Annika Edlund.

 

Styrelsemöten

Sällskapet har under verksamhetsåret haft sammanlagt åtta protokollförda styrelsemöten

(24 april, 19 juni, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 4 december 2012 samt 22 januari och 26 februari 2013) som i samtliga fall har hållits i Bokcafé Pilgatans lokaler i Umeå.

Medlemsavgift och antal medlemmar

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 150 kr/år. Antal medlemmar: se bilaga.

Ekonomisk redovisning

Se bilaga.

Verksamhet och arrangemang

Se bilaga ”olförarns berättelse”

Samarbeten

Se bilaga ”olförarns berättelse”

Umeå 23 mars 2013

Ulla Danielsson            Sven Lundberg            Annelie Bränström Öhman

Erik Danielsson            Gudrun Nordborg        Harald Larsen

Anita Persson               Birgitta Löwander        Liselott Åström

Erik Jonsson                Carl Åkerlund

admin@saraDAGORDNING SARA LIDMAN-SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2013

Kommentera