Kallelse till årsmöte med Sara Lidmansällskapet

Normal 0 0 1 162 929 7 1 1140 11.1287 0 21 0 0

Lördag den 31 mars 2012 i Umeå

Tid: 17 – 18 efter ”Sara och moderskapet”

Plats: Bokcafé Pilgatan

Om du har någon motion eller skrivelse till årsmötet skall du skicka in den med mail till styrelsen senast tre veckor före årsmötet, på adress styrelsen@saralidman.se

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar finns tillgängliga på hemsidan och Bokcafé Pilgatan en vecka innan årsmötet samt finns även vid årsmötet.

 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer:

a) ordförande

b) sekreterare

c) två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet

 1. Verksamhetsberättelse 2011
 2. Revisionsberättelse (delas ut vid mötet)
 3. Styrelsens ansvarsfrihet
 4. Motioner
 5. Val av

a) styrelse

b) två revisorer och ersättare

c) valberedning jämte ersättare

 1. Planering av kommande verksamhetsår bla information om Sara-priset och prel planer jubileumsåret 2013
 2. Övriga frågor
 3. Mötets avslutande
admin@saraKallelse till årsmöte med Sara Lidmansällskapet

Kommentera