Sällskapets stadgar

Syfte

§ 1

Sara Lidman sällskapets övergripande syfte är

att stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang,

att uppmärksamma personer som verkar i hennes anda,

att vidga och fördjupa kunskaperna om hennes författarskap,

att verka för utgivning och spridning av hennes texter och

att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning.

Säte

§ 2

Sällskapet har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

Medlemskap

§ 3

Medlem i sällskapet är den som erlagt gällande medlemsavgift. För unga personer, upp till och med 25 år, är avgiften hälften av den för äldre medlemmar medan den för juridiska personer, som bibliotek, skolor och studieförbund, är dubbelt så stor. Medlem som trots två påminnelser inte har betalat medlemsavgiften vid verksamhetsårets slut anses ha utträtt ur sällskapet.

 

§ 4

Medlemsavgift gäller för kalenderår och avgiftens storlek beslutas av årsmötet.

Verksamhets- och räkenskapsår

§ 5

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar kalenderår. Styrelsen arbetar från årsmöte fram till årsmöte följande år.

Årsmöte

§ 6

Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Det hålls före april månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.

§ 7

Skriftlig kallelse till årsmöte ska skickas ut senast fyra veckor före årsmötet.

§ 8

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande sällskapets verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast vid januari månads utgång.

§ 9

Styrelsen ska hålla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och inkomna motioner tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före årsmötet.

§ 10

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas.

 1. Fastställande av närvarolista och röstlängd.

 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för mötet.

 3. Frågan om årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Verksamhetsberättelse.

 6. Ekonomisk berättelse.

 7. Revisorernas berättelse.

 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Val av ny styrelse. Ledamöterna utses på två år från och med år 2010 och framåt genom att hälften av dem utses på varje årsmöte, suppleanter utses för 1 år. Styrelsen ska bestå av:

  1. Ordförande (2 år)

  2. Kassör (2 år)

  3. Sekreterare (2 år)

  4. Ordinarie ledamöter (2 år)

  5. Suppleanter (1 år)

Vid val till styrelsen ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

 1. Val av två revisorer (1 år)

 2. Val av minst två personer till valberedning (1 år).

 3. Plan för sällskapets kommande verksamhetsår.

 4. Medlemsavgiften

 5. Motioner.

 6. Övriga frågor.

 7. Avslutning.

§ 11

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen och ska utlysas när minst en fjärdedel av medlemmarna kräver detta. Kallelse ska ske i samma ordning som inför ordinarie årsmöte.

§ 12

Vid årsmötet har varje medlem yttrande- och rösträtt. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med fullmakt.

§ 13

Omröstning sker öppet. Omröstning i personfrågor ska dock ske slutet om någon röstberättigad medlem begär det.

§ 14

Mötesbeslut fattas med enkel majoritet om inte annat krävs enligt stadgarna. Vid lika röstetal avgör lottdragning.

Styrelsen

§ 15

Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare minst fyra ledamöter. Antalet suppleanter ska vara minst tre.

§ 16

Styrelsen ska sammanträda regelbundet och svara för planering och genomförande av sällskapets aktiviteter i enlighet med dess syfte och enligt årsmötets beslut. Därutöver ska styrelsen förvalta föreningens medel samt förbereda och kalla till årsmöten.

§ 17

Styrelsen är beslutsför om fler än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 18

Styrelsens möten ska protokollföras. Protokoll ska hållas tillgängliga för de medlemmar som så begär. Ordföranden justerar mötesprotokollet.

Arrangemang i Sara Lidman-sällskapets namn

§ 19

Arrangemang i Sara Lidman-sällskapets namn kan genomföras på olika orter av sällskapets medlemmar men kräver alltid styrelsens godkännande.

Firmatecknare

§ 20

Sällskapets firma tecknas var för sig av kassören eller någon av de personer som styrelsen utsett.

Stadgeändring

§ 21

Dessa stadgar kan endast ändras av årsmöte eller extra årsmöte. Beslut om stadgeändring kräver minst två tredjedelars majoritet.

Upplösning

§ 22

Årsmötet beslutar om sällskapets upplösning. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade enats om detta eller om det fattats beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med stöd av minst två tredjedelars majoritet. På samma sätt fattas beslut om hur sällskapets tillgångar ska disponeras.

Stadgarna antogs vid Sara Lidman-sällskapets årsmöte den 27 mars 2010.

admin@saraSällskapets stadgar