Sällskapets årsmöte 2014

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två justerare – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera protokollet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse 2013/14 (delas ut vid mötet)
 6. Revisionsberättelse (delas ut vid mötet)
 7. Styrelsens ansvarsfrihet
 8. Motioner: alternerande Sara-dag (bifogas)
 9. Styrelsen föreslår årsmötet att revidera stadgarnas § 6 för att få tid att behandla ev. motioner på styrelsemöte i god tid före årsmötet. Förslag till skrivning: ”Medlem kan genom motion väcka förslag rörande sällskapets verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast vid januari månads utgång.” (Nuvarande skrivning: ”Motion ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.”)
 10. Val av
  1. styrelse
  2. revisor och ersättare
  3. valberedning
 11. Planering av kommande verksamhetsår bl.a. information om fortsatt verksamhet under kulturhuvudstadsåret 2014
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/14 SARA LIDMAN-SÄLLSKAPET

Årsmöte

Årsmöte för Sara Lidman-sällskapet hölls den 23 mars 2013 på Bokcafé Pilgatan.

Styrelse

Sara Lidman-sällskapets har under verksamhetsåret letts av den styrelse som utsågs vid årsmötet och som består av följande personer:

Ordförande: Ulla Danielsson (-> 2015)

Sekreterare: Annelie Bränström Öhman (-> 2015)

Kassör: Liselott Åström (-> 2014)

Ordinarie ledamöter: Gudrun Nordborg (-> 2015), Erik Danielsson (-> 2015),

Harald Larsen (-> 2014) och Anita Persson (-> 2014)

Suppleanter: Birgitta Löwander, Erik Jonsson, Carl Åkerlund, Sven Lundberg (samtliga -> 2014)

Revisorer och valberedning

Som revisorer för Sara Lidman-sällskapet har fungerat Jan-Olov Carlsson (ordinarie) och Erik Boman (ersättare). Valberedning har bestått av Stephen Goldin, Annika Edlund och Birgitta Larsson

Styrelsemöten

Sällskapet har under verksamhetsåret haft sammanlagt nio protokollförda styrelsemöten, varav ett extrainkallat möte.

(23 maj, 17 juni, extra-möte 13 augusti, 2 september, 30 september, 29 oktober och 25 november 2013 samt 20 januari och 17 februari 2014) som i samtliga fall har hållits i Bokcafé Pilgatans lokaler i Umeå.

Medlemsavgift och antal medlemmar

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 75:- för ungdomar under 26 år, 150:- för vuxen, tillkommande familjemedlem 125:- och 300:- för institutioner – bibliotek, skolor, studieförbund. Antal medlemmar: se bilaga.

Ekonomisk redovisning

Se bilaga.

Verksamhet och arrangemang

Se bilaga ”Olförarns berättelse”

Samarbeten

Se bilaga ”Olförarns berättelse”

Umeå 29 mars 2014

Ulla Danielsson Annelie Bränström Öhman Liselott Åström

Erik Danielsson Harald Larsen Gudrun Nordborg Anita Persson

Erik Jonsson Sven Lundberg Birgitta Löwander Carl Åkerlund

 

admin@saraSällskapets årsmöte 2014